Základná škola v Turanoch

 

Navigácia

Vitajte na stránkach našej školy


 

 


 

Dokumenty na stiahnutie vo formáte .pdf :

 


 

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Finančné prostriedky budú použité na:

  • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
  • skvalitnenie vybavenia školy

 

 Tlačivo.pdf  


 

 


 

VAJANSKÉHO MARTIN

Začiatkom apríla sa víťazi školského kola súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Vajanského Martin zúčastnili na okresnom kole. V I. kategórii žiakov 1. – 3. ročníka ZŠ obsadila Ema Berešíková 2. miesto s prózou O spievajúcom vlkovi od spisovateľky Miroslavy Blaškovej. V II. kategórii (4. – 6. ročník ZŠ) si básňou z knihy Motýlie šaty od Eleny Čepčekovej vybojovala Barbora Maronová 2. miesto a postup do krajského kola.

 


 

MATEMATICKÝ KLOKAN

24. marca 30 žiakov 4. – 9. ročníka sa zapojilo do medzinárodnej matematickej súťaže pre žiakov základných a stredných škôl Matematický klokan. Na 1390 školách na Slovensku riešilo tohtoročné úlohy 59 232 súťažiacich. Najúspešnejším riešiteľom našej školy sa stal piatak Matej Blaško. Ďalší úspešní riešitelia sú Katarína Sochuľáková, Dávid Černek, Matúš Tvarožný a Miriam Mojžišová.

 


 

  Na jar sa pravidelne zúčastňujeme vedomostných olympiád. Na okresnom kole fyzikálnej olympiády v kategórii F obsadil Matúš Tvarožný I. miesto. V matematickej Pytagoriáde v kategórii P3 sa Sabina Štetková umiestnila na 3. mieste a v kategórii P8 Matúš Tvarožný 5. miesto.

 


 

fotoalbum 


 

fotoalbum 


 

fotoalbum 


 

fotoalbum 


 

 


 

fotoalbum z akcie (p. J. Maťko) 


 

fotoalbum 


 

 


 

fotoalbum z akcie


 

fotoalbum z akcie


 

 


 

   ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA

   Aktivity za prvý polrok šk. roku 2013/2014

Aj keď už sme v projekte Zelená škola druhým rokom a väčšinu „práce“ máme za sebou, stále je v čom pokračovať a zlepšovať svoje pôvodné plány. ...viac>>

 


 

fotoalbum z akcie


 


 

fotoalbum z akcie


 

fotoalbum z akcie


fotoalbum z akcie


 

 


fotoalbum z akcie


 


 

fotoalbum z akcie


 

fotoalbum z akcie


 

fotoalbum z akcie


 

fotoalbum z akcie


 

fotoalbum z akcie


 

 

fotoalbum z akcie


 

 


 

fotoalbum z akcie


 

 


 

 


 

... fotoalbum zo zahájenia ...

 


 

Záujmová činnosť

V školskom roku 2013/2014 bude naša škola zabezpečovať pravidelnú mimoškolskú činnosť prostredníctvom pedagogických i nepedagogických pracovníkov a trénerov. Záujmové útvary sú určené pre všetkých žiakov, ktorí chcú rozvíjať svoje schopnosti, záujmy, talent, aktívne relaxovať, užitočne a zaujímavo tráviť voľný čas.

Záujem o prácu vedúceho záujmového útvaru nahláste najneskôr do 5. 9. 2013 u riaditeľky ZŠ osobne, e-mailom zsturany@centrum.sk, telefonicky 0908 938 451.

 


 

Školský klub detí

 

Oznamujeme rodičom, ktorí majú záujem o umiestnenie dieťaťa do školského klubu detí, aby si prihlášky vyzdvihli 2. 9. 2013 u pani vychovávateľky Olbrichtovej v triede ŠKD v budove školskej jedálne.

Pracovná doba     

– dopoludnia v čase od 6,00 – 7,30 hodiny

- popoludní v čase od 11,25 – 16,00 hodiny

Výška poplatku

 - príspevok na čiastočnú úhradu nákladov škôl za pobyt dieťaťa v ŠKD je stanovený všeobecne záväzným  nariadením obce č.A/2 schváleným uznesením OZ zo dňa 24.9.2008 a to 5 €  mesačne na jedno dieťa. Príspevok uhrádza zákonný zástupca do 10. dňa v mesiaci v hotovosti do rúk vychovávateľa. Príspevok sa odvádza zriaďovateľovi.

- príspevok je možné znížiť alebo odpustiť na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa a po predložení dokladu o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu. Žiadosť sa podáva riaditeľke ZŠ, ktorá ju do 3 dní postúpi zriaďovateľovi.

 


 

 


 

Školské pomôcky pre žiakov (šk.r. 2013/2014)

    Školské_pomôcky_pre_1. ročník.pdf

    Školské_pomôcky_pre_2. ročník.pdf

    Školské_pomôcky_pre_3. ročník.pdf

     Školské_pomôcky_pre_4. ročník.pdf

     Školské_pomôcky_pre_2. stupeň.pdf

 


 

 

 

Rozlúčka so školským rokom 2012/2013 rokom sem...


 

photo

Streda 23. 4. 2014

Počet návštev: 931547

Narodeniny a meniny:

Dnes (Streda 23.4.2014)

Zajtra (Štvrtok 24.4.2014)

Sebastián Dubovec (0AB)
Juraj Barienčík (VI. A)
Juraj Beňo (VI. A)
Juraj Doležal (VIII. A)
Juraj Štefan Dudžík (VI. A)

Pozajtra (Piatok 25.4.2014)

Patrik Kolok (II.A)
Marek Bobuľa (VIII. A)
Marek Chrenko (VI. A)
Marek Hammer (III. A)
Marek Holub (0AB)
Marek Kiš (VII. A)
Marek Lamoš (VI. A)
Marek Nemec (0AB)
Marek Pavelica (III. B)
Marek Syč (III. B)