NAVIGÁCIA

O škole

História školy


RÍMSKO-KATOLÍCKA ŠKOLA V TURANOCH                       (1946)

 

EVANJELICKÁ ĽUDOVÁ ŠKOLA V TURANOCH                  (1946)·               1960/61  - Školský rok začal 1. septembra slávnostným otvorením     v novopostavenej škole

    -      Druhý stupeň navštevujú i žiaci z Krpelian, Nolčova, Ratkova a Šútov

 

 


 

·           1961/62 - Povinná školská dochádzka bola predĺžená na deväť rokov

 

·           1962/63 - Na ročníkoch 1.-5. bolo zavedené dvojzmenné vyučovanie


·           1963/64 - Prvýkrát bol oplotený areál školy a vysadený stromčekmi a okrasnými kríkmi


·           1964/65 - Výtvarný krúžok pod vedením uč. O. Krumplíka vymaľoval sklá oblokov v I. pavilóne školy

 

·           1965/66 - Bábkarský krúžok pod vedením uč. R. Babica a uč. Ž. Chromekovej sa ako jediný z okresu Martin zúčastnil 2. festivalu bábkárskych hier v Martine

 

·           1966/67 - Našu školu prestali navštevovať žiaci z Krpelian, Nolčova, Ratkova a Šútova

 

·           1967/68 - V škole bol zavedený jedenásťdňový pracovný cyklus

 

·           1968/69 - Zavedenie päťdňového pracovného týždňa

 

·           1969/70 - Do výchovno-vyučovacieho procesu sa vo zvýšenej miere zaviedli audiovizuálne pomôcky

 

·           1970/71 - Zriadenie zubnej ambulancie

 

·           1971/72 - Z príležitosti volieb do zastupiteľských orgánov štátnej moci boli  na škole vytvorené agitačné komisie, ktoré sa výraznou mierou  podieľali na predvolebnej agitácii v obci

 

·           1972/73 - Na škole bola zriadená izba ravolučných tradícií

 

·           1973/74 - Škola nadviazala družbu so ZDŠ v Bílovci. Delegácia učiteľov z družobnej školy navštívila našu školu a dohodla vzájomnú spoluprácu.

 

·           1974/75 - Do prevádzky bola uvedená nová školská jedáleň a školská družina

 

·           1975/76 - Založenie ZO SZM.

 

·           1976/77 - Začal pracovať spevácky súbor PLAMIENOK, ktorý veľmi úspešne  viedla uč. O.Raganová

 

·           1977/78 - Boli zavedené TÝŽDNE PRACOVNEJ AKTIVITY a PRACOVNÉ SMENY CTI. V rámci týždňa pracovnej aktivity bolo na škole vytvorené dielo v hodnote 18 700,- Kčs.

 

·           1978/79 - Začiatok výstavby telocvične

 

·           1979/80 - Pod vedením skupinovej vedúcej PO SZM uč. S. Pittnerovej sa  výrazne zlepšila práca organizácie

 

·           1980/81 - Na OBHP obhájili naši žiaci 1. miesto v celoročnej hre VŽDY PRIPRAVENÝ a opäť získali pohár riaditeľa ODPM

 

·           1981/82 - Výrazné zlepšenie spolupráce školy s výborom ZRPŠ, ktorý  pracoval pod vedením p. J. Schestága

 

·           1982/83 - Dovršuje sa zavádzanie novej školskej sústavy

 

·           1983/84 - Škola 5-krát za sebou obhajuje celoročnú súťaž škôl v branných súťažiach VŽDY PRIPRAVENÝ

 

·           1984/85 - MŠ SSR udelil kolektívu školy pochvalné uznanie za pracovnú iniciatívu

 

·           1985/86 - Dobudovanie odbornej učebne hudobnej výchovy a zriadenie  odbornej učebne pre výučbu ŠPD

 

·           1986/87 - Pionierskej skupine  pri ZŠ v Turanoch, ktorej činnosť organizuje  uč. S.  Varinská, bolo udelené vyznamenanie za rozvoj okresu

 

·           1987/88 - Škole bola odovzdaná telocvičňa bez vykurovania. Telocvičňa bola postavená v akcii Z.

 

·           1988/89 - Bola dopracovaná projektová dokumentácia prepojenia školských budov a dobudovania areálu školy

 

·           1989/90 - 17. november priniesol zmeny najmä v personálnom obsadení  vedenia školy. Akčný výbor VPN, ktorý bol zvolený 3. januára 1990,  odvolal vedenie školy.

 

·           1990/91 - Bola zrušená činnosť  PO,  čím sa výrazne znížila záujmová činnosť  žiakov-

             - Obnovenie učebne  fyziky a chémie

  

·           1991/92 - Odstránenie dvojzmenného vyučovania 

                           - Výchovné predmety sa prestali hodnotiť známkou

 

·           1992/93 - Atletický oddiel a ŠS zorganizovali krajský turnaj v atletike, ktorého sa zúčastnilo 21 ZŠ

 

·           1993/94 - Škola  získala titul majstra okresu v atletickom štvorboji

 

·           1994/95 - Do výchovno-vyučovacieho procesu bola zavedená Náboženská  a Etická výchova

 

·           1995/96 - Pripomenutie 35. výročia trvania ZŠ v Turanoch

 

·           1996/97 - Zrealizovaná plynofikácia ZŠ  

 

·           1997/98 - Zriadenie ŠKOLSKÉHO ŠPORTOVÉHO STREDISKA V ATLETIKE

 

·           1998/99 - Rekonštrukcia rozvodov ústredného kúrenia

 

·           1999/00 - Dobudovaná počítačová učebňa